Acte normative care reglementează verificarea echipamentelor

HOTĂRÂREA nr.1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Art.3. – (1) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unităţi să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop şi să poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.

Art.5. – (1) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condiţiile de instalare să fie supuse unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de muncă nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, în scopul asigurării unei instalări corecte şi a bunei funcţionări a acestor echipamente de muncă.

(2)Pentru a garanta ca cerinţele de securitate şi de sănătate să fie respectate şi orice deteriorări să fie depistate şi remediate la timp, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorări, susceptibile de a fi la originea unor situaţii periculoase, să facă obiectul:

a) unor verificări periodice şi, dacă este cazul, unor încercări periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale;
b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, de fiecare dată când s-au produs evenimente excepţionale, susceptibile să aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de muncă, cum ar fi modificări ale procesului de muncă, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.

(3)Rezultatele verificărilor trebuie să fie înregistrate şi puse la dispoziţie Inspecţiei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie păstrate pe o perioadă de timp corespunzătoare, de exemplu, în funcţie de recomandările sau specificaţiile producătorului.

Legislația și/sau practicile naționale urmărite în activitatea de verificări de electrosecuritate sunt următoarele:
SR EN 62841-1: 2016 – Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale
SR EN 60974-4: 2011 – Echipamente pentru sudură cu arc electric . Partea 4: Inspecție și încercări periodice
I7 – 2011 cap. 8 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor – Verificarea și întreținerea instalaților electrice
STAS 2612 -87 Protecția împotriva electrocutării. Limite admise

{

S.C. FENTIM PROTECT S.R.L. își asumă o mare responsabilitate pentru viața, sănătatea și siguranța utilizatorilor. Din aceste considerente utilizează instrumente concepute special pentru testarea siguranței echipamentelor electrice.