Documente specifice

Vă oferim sprijin în vederea elaborării documentelor specifice de organizare a activității de prevenire și protecție, respectiv servicii periodice pentru asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos. Alegeți pachetul potrivit nevoilor dumneavoastră:

DOCUMENTE SPECIFICE

 1. Tehnoredactarea deciziilor interne privind organizarea activității de prevenire și protecție, în baza legislației actuale și la propunerea conducerii societății.
 2. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 3. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, în baza deciziei privind stabilirea periodicităţii efectuării instruirilor de securitate şi sănătate în muncă.
 4. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, în baza documentațiilor tehnice și specificațiilor puse la dispoziție de către beneficiar și cu sprijinul conducătorilor locurilor de muncă.
 5. Elaborarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent;
 6. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 7. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;
 8. Întocmirea unui necesar de documentaţii specifice de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate de prestator în baza prevederilor contractuale prezente.

EVALUAREA RISCURILOR

 1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru
 2. Elaborarea planului de prevenire şi protecţie pe baza evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

SERVICII PERIODICE

 1. Instruirea introductiv-generală a lucrătorilor noi angajați și consilierea conducătorilor locurilor de muncă cu privire la instruirea lucrătorilor la locul de muncă și periodic.
 2. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, de către prestator, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 3. Informarea beneficiarului cu privire la realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor în cadrul societății.
 4. Consilierea angajatorului privind stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora;
 5. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 6. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă și redactarea convenției de securitate și sănătate în muncă;
 7. Informarea beneficiarului cu privire la modificările legislative apărute în domeniul securității și sănătății în muncă.

CSSM

Organizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă.

ACCIDENTE DE MUNCĂ

 1. Comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentelor de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă și a accidentelor ușoare;
 2. Întocmirea evidenţelor – Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă,- Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase,- Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru;

INCIDENTE

 1. Investigarea incidentelor care nu pot fi încadrate ca eveniment de muncă;
 2. Întocmirea evidenţelor – Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase,- Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare,- Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.

AUTORIZĂRI INTERNE

Autorizarea personalului de specialitate pentru profesiile prevăzute de legislaţia specifică;

Dacă aveți intocmită documentația de securitate și sănătate în muncă, dar nu v-ati convins de complexitatea acesteia, apelați cu încredere la programul de evaluare nivelului de prevenire și protecție: EVALUARE GRATUITĂ.